Hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ ngày 09/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 27 Tháng 2 2015 04:03

Hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ ngày 09/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định  về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc