Hướng dẫn Số: 08/HD-LĐLĐ ngày 07/3/2014 của UBKT LĐLĐ tỉnh Bình Định về việc đánh giá xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn ( đối với LĐLĐ thành phố, Công đoàn giáo dục thành phố, CĐCS và nghiệp đoàn trực thuộc) In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 19 Tháng 9 2014 02:33

Hướng dẫn Số: 08/HD-LĐLĐ ngày  07/3/2014 của UBKT LĐLĐ tỉnh Bình Định về việc đánh giá xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn ( đối với LĐLĐ thành phố, Công đoàn giáo dục thành phố, CĐCS và nghiệp đoàn trực thuộc)