Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thục hiện nghi quyết hội nghị lần thứ tám BHC Trương ương Đảng XI In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 14 Tháng 6 2014 06:11