Các mẫu biểu báo cáo kèm Thông báo số 23/TB-LĐLĐ, ngày 22/10/2019 In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 08:15

Mẫu 1 - Bảng điểm CĐ Hành chính sự nghiệp

Mẫu 2- Bảng điểm CĐ Doanh nghiệp và SNNCL

Mẫu 3 - Bảng điểm Nghiệp đoàn

Mẫu 4 - Bẳng điểm HTX - LHHTX

Mẫu 5- Bảng điểm UBKT

 

Mẫu 6- Báo cáo số liệu