Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng.

         1. Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, lao động.
         2. Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
         3. Giáo dục, động viên công nhân viên chức, lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

II. Nhiệm vụ

         1. Nghiên cứu nắm vững chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, của Tổng Liên đoàn, của Liên đoàn Lao động tỉnh, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của công đoàn. Đề xuất với Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và hoạt động của công đoàn. Đề xuất với Ban Thường vụ về chủ trương và kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thuộc chuyên đề theo yêu cầu của Ban Thường vụ.

        2. Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương công tác đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thông qua. Đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích.

        3. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành.

        4. Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được Công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

        5. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật cho CNVCLĐ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội Công đoàn cấp mình.

        6. Phối hợp với ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động; giải quyết đơn thư khiếu nại của CNVCLĐ trên địa bàn thành phố.

        7. Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện công tác quản lý cán bộ Công đoàn theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh.

        8. Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn thực hiện các nội dung theo quy định.

Scroll to Top