Công văn, Phụ lục Báo cáo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2020 In
Thứ năm, 14 Tháng 5 2020 03:13

Công văn số 25/LĐLĐ Báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2020

Phụ lục 1- Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 ( Các CĐCS)

Phụ Lục 2: Báo cáo tình hình dịch Covid ( Các đơn vị sự nghiệp ngoài Công lập và doanh nghiệp)