Câu hỏi tham khảo thi tìm hiểu về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 05 Tháng 6 2015 03:59

Câu hỏi tham khảo thi tìm hiểu về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”