Thành ủy Quy Nhơn biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015

Thành ủy Quy Nhơn biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Chiều ngày 7/01, tại Hội trường Thành ủy Quy Nhơn, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn tổ chức sơ kết năm 2015 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . 

 

 

 

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm qua, việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” đã được các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố tích cực thực hiện với nhiều hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia, làm chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động trong cả hệ thống chính trị thành phố. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác phấn đấu trong học tập, công tác, rèn luyện đạo đức lối sống, sửa đổi lề lối, phong cách làm việc và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương, nề nếp làm việc tại cơ quan, đơn vị. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không ngừng được nâng lên.

Các cá nhân tiêu biểu được tặng giấy khen

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn

Phát biểu tổng kết Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tổng kết hội nghị nhấn mạnh: Năm 2015, với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong thành phố đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung học tập năm 2015 và đạt được nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận, một số điểm nổi bật như:

Thông qua các hình thức phong phú, sinh động, đã tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ tham nhũng, tiêu cực. Các ngành, đơn vị, địa phương đã có nhiều hình thức triển khai thực hiện đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Nhiều địa phương, đơn vị đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; xây dựng bổ sung chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị phù hợp với nội dung của chuyên đề năm 2015 và nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp để cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện. Vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành không ngừng được nâng lên. Việc biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quân tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đã nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Đặc biệt trong năm, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng, năng cao lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã góp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố năm 2015 và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố.

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020), thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2016, tập trung thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm:

Các cấp ủy Đảng, cácngành, địa phương, đơn vị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.Tiếp tục thực hiện chuyên đề năm 2015 và các năm trước; nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng, thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với hoạt động thực tiễn của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện.Kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại, bình xét tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là tuyên truyềngắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của thành phố trong năm 2016 và các phong trào thi đua yêu nước.Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về tấm gương và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo thành một phong trào sâu rộng trong toàn xã hội; đồng thời phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của cấp ủy các cấp cần bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tham mưu kịp thời cho cấp ủy chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên; tăng cường trách nhiệm, thường xuyên sâu sát để theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, nắm chắc tình hình để báo cáo và tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy cùng cấp.

Các cấp ủy Đảng tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quá trình tổng kết cần đánh giácụ thể mức độ chuyển biến về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc của cán bộ, đảng viên; sự quan tâm của cấp ủy trong chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương của Bác; Công tác tuyên truyền, giáo dục về việc thực hiện Chỉ thị trong xã hội, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; các mô hình làm tốt, cách làm hay… Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu, xây dựng phương hướng, giải pháp để đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả cao hơn.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn tặng giấy khen thưởng cho 20 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015.  

Ngọc Tưởng

Những tin mới hơn

Scroll to Top