Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ là mục tiêu và động lực của sự phát triển

Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ là mục tiêu và động lực của sự phát triển

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ là mục tiêu và động lực của sự phát triển

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phóng viên Tạp chí Công đoàn Bình Định đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn một số vấn đề về tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trên địa bàn thành phố.

Phóng viên: Thưa ông! Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn thành phố triển khai như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Tiến: Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về thi đua yêu nước, thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã không ngừng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua khen thưởng được coi trọng, tạo bước chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của đoàn viên công đoàn về công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Hàng năm, các cấp công đoàn thành phố bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng các kế hoạch, nội dung và biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua; phong trào thi đua luôn diễn ra sôi nổi giữa các Cụm thi đua, các CĐCS theo từng loại hình. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên còn phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, đột xuất. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, LĐLĐ thành phố quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng nhằm khắc phục bệnh hình thức, khen thưởng đúng người, đúng việc, qua đó thu hút đông đảo lực lượng CNVCLĐ tích cực tham gia.

Phóng viên: Ông có thể cho biết khái quát về kết quả các phong trào thi đua của CNVCLĐ thành phố giai đoạn 2010 – 2015?

Ông Nguyễn Ngọc Tiến: Nhờ thi đua yêu nước, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ thành phố đã phấn đấu làm việc, LĐSX với chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, nhiều phong trào thi đua, nhiều hội thi mang tính ngành nghề, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, công tác của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị diễn ra sôi nổi. Tiêu biểu như phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” trong lĩnh vực SXKD; trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, nâng cao trình độ, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; ngành giáo dục thành phố tích cực “Thi đua 2 tốt” gắn với cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa… đều được đông đảo CNVCLĐ thành phố nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, CNVCLĐ thành phố đã có 2.389 sáng kiến kinh nghiệm, trong công tác, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng mang lại hiệu quả; có 8 đề tài lao động sáng tạo được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận. LĐLĐ thành phố Quy Nhơn vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng 6 Cờ thi đua xuất sắc toàn diện và chuyên đề; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBMTTQVN tỉnh và LĐLĐ tỉnh Bình Định.

Phóng viên: Để phát huy hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, sắp tới LĐLĐ thành phố sẽ triển khai các chương trình thi đua trong CNVCLĐ như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Tiến: Tôi cho rằng, thi đua yêu nước trong CNVCLĐ là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Thực tiễn trong những năm qua, thi đua đã trở thành mục tiêu và động lực vượt khó, sáng tạo để tiếp tục phát triển phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế – xã hội của thành phố đề ra, góp phần ngày càng khẳng định vị trí, vai trò Quy Nhơn là đô thị loại I, hướng tới xứng tầm với đồ án điều chỉnh Quy hoạch thành phố Quy Nhơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/4/2015. Do vậy, để phát huy hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ nhận thức vai trò, giá trị to lớn của phong trào thi đua; xem công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phải có mục tiêu cụ thể, nội dung thiết thực để tạo ra những phong trào rộng khắp và toàn diện; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết phong trào thi đua; việc khen thưởng, phát hiện nhân tố mới, cách làm hay cần được tuyên dương để nhân rộng và khuyến khích CNVCLĐ phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu để có nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Nhật Tân (thực hiện)

Những tin mới hơn

Scroll to Top