LĐLĐ TP. Quy Nhơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa XI)

LĐLĐ TP. Quy Nhơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa XI)

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

LĐLĐ TP. Quy Nhơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt
và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9
Ban Chấp hành TW Đảng  (Khóa XI)

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/xdpa8abur9qi26ifg.jpg

Ngày 27/9/2014, LĐLĐ Tp. Quy Nhơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho gần 400 đoàn viên, CNVCLĐ ngoài Đảng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc thành phố

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/4rfw2532sdc8s88fg.jpg

Đ/c  Nguyễn Văn Thuận – Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ,
Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI)

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/lhr2vqvgl7ifd6lfg.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vềXây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đồng thời phân tích đánh giá tình hình, kết quả đạt được, cũng như nguyên nhân hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; và một số vấn đề cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vận dụng vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/3288s1kls52av3lfg.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã truyền đạt những thông tin bổ ích, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2014 và những năm tiếp theo.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top